- اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌ شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌ تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان ‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.