- هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت ‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌ شود.