- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.