- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

بند 1

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

بند 2

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.

بند 3

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌ کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

بند 4

4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

بند 5

5) تصدی بعملیات حراجی.

بند 6

6) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.

بند 7

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

بند 8

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

بند 9

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

بند 10

10) کشتی‌ سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.