- شرکت باید دارای اساسنامة باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:

بند 1

1) اسم و مرکز اصلی شرکت.

بند 2

2) موضوع شرکت.

بند 3

3) مدت شرکت در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.

بند 4

4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.

بند 5

5) نوع سهام (‌که سهام بااسم است یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام بااسم و بی‌اسم بچه شکل ممکن است بهم تبدیل شود در‌صورتیکه این تبدیل اساساً پذیرفته باشد.

بند 6

6) هیئت‌های اداره و تفتیش.

بند 7

7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید بصندوق شرکت بسپارند.

بند 8

8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.

بند 9

9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.

بند 10

10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.

بند 11

11) طریق تغییر اساسنامه.