- چیزی که در ازاءِ سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.