- شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود:
1 - وقتیکه شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2 - وقتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 - در صورتیکه شرکت ورشکست شود.
4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.