- انتقال سهم‌الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.