- شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.