- در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.