- روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.