- مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.