- قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.