- هر گاه برات بی ‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.