- اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.

تبصره

- همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.