- پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می‌آید.