- شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.