- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.