- اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.