‌ - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله‌ کرد باشد - ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.