- احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم ‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قائم ‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.