- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌ باشد.