- هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد.