‌ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل ‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود.