‌ - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌ های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌