‌ - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌