- تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌