- اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.