- به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه:

بند ‌الف

الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تأمین شده از محل درآمدهای ‌غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

بند ب

ب - تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌و سیستم بانکی ممنوع می ‌باشد.