- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا‌ غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای ‌اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی ‌سالهای این برنامه ممنوع می ‌باشد.

تبصره

- واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.