- در چارچوب سیاست‌ های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی ‌سازی و توانمندسازی‌ بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌ شود:
از همه روشهای امکان ‌پذیر، اعم از مقررات‌ زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره،‌ پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام ‌یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها‌ استفاده شود.