- وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌ داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به‌ حسابهای مربوط منتقل می ‌گردد:

بند ‌الف

الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی ‌الحساب مالیات بر عملکرد‌ شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی‌ کشور).

بند ب

ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌ الحساب سود سهم دولت در شرکت ‌مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).

بند ج

ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای ‌موارد ذیل:

جزء 1

1 - پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی‌ و خزانه ‌داری کل کشو).

جزء 2

2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.

جزء 3

3 - کمک به تأمین هزینه ‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه ‌ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.

جزء 4

4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در ‌قالب بودجه ‌های سنواتی.

جزء 5

5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب

تبصره 1

- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 2

- تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به‌ حساب سود و زیان همان سال شرکت مادرتخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش ‌آن) منظور می‌ گردد.