- مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه‌ های آن ‌برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌ گردد.