- سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ‌مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث‌ ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی‌ عمده آنان اشتغالزایی باشد.
آئین ‌نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد.