- مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه ‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌ گردد.