-

بند ‌الف

الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌ سالیانه پیش‌ بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بند ب

ب – به ‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید ‌اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و‌ گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه‌ بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به ‌کارگیری فناوریهای‌ جدید در توسعه و بهره ‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف ‌قراردادی بین ‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می ‌شود تا سقف تولید اضافی ‌مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین ‌منابع مالی با طرف‌ های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط‌ هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

جزء 1

1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

جزء 2

2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.

جزء 3

3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق ‌الزحمه و یا سود، ریسک و‌ هزینه ‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه ‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از‌ طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش ‌محصول.

جزء 4

4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی،‌ غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ‌ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

جزء 5

5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌ گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر ‌طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و ‌بهره ‌برداری.

جزء 6

6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

جزء 7

7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور ‌بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور ‌در اجرای پروژه ‌ها و ایجاد تسهیلات به‌ منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375.

جزء 8

8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

بند ج

ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می ‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز‌ تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر‌مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی ‌طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اقدام ‌نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از‌ محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان‌ طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

بند ‌د

د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می ‌شود به ‌منظور جمع آوری گازهای ‌همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه ‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به ‌فرآورده ‌های مایع (DME,GTL,LNG ...) تأسیسات پالایش و بهینه‌ سازی‌ مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس‌از تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل‌ درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

بند ‌هـ

هـ - به‌ منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز ‌انتقال و به‌ کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به ‌استثنای ‌استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ‌ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده ‌می ‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و ‌پروژه‌ ها در بودجه‌ های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و ‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع ‌متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق‌ ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه ‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد ‌منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌ های توسعه از محل فروش محصولات ‌تولیدی‌ همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر‌ مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می ‌باشد. در صورتی که در ‌پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد‌ خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌ گونه وجهی را نخواهد داشت.

بند ‌و

و – آیین ‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی‌ کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.