-

بند ‌الف

الف - شورای بورس مکلف است اقدام‌ های ذیل را در طول سال ‌های برنامه چهارم‌ به‌ عمل آورد:

جزء 1

1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه ‌اندازی‌ تالارهای منطقه ‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.

جزء 2

2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

جزء 3

3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

جزء 4

4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ ای و جهانی به ‌منظور مبادله اطلاعات و ‌پذیرش متقابل اوراق بهادار.

بند ب

ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه ‌اندازی شبکه ملی داد و ‌ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب‌ تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.

بند ج

ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند‌ با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرائی لازم، امکان‌ سرمایه ‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌ المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را ‌فراهم آورند.
آیین ‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.