- دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس ‌برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین ‌نامه ‌ای که به تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد، در‌ چارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد – به ‌بخش ‌خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.