- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه‌ بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی ‌کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی‌ نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات‌ کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش ‌بینی شده ‌در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌ اجرا درآورد:

بند الف

الف – سرمایه ‌گذاری لازم به ‌منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه‌ شبکه‌ های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین ‌شده.

بند ب

ب - تلفیق بودجه عمومی (به ‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع ‌حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به ‌منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه ‌گذاران بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

بند ج

ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با ‌بهره ‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

بند ‌د

د - افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه‌ سرمایه ‌گذاری بخش کشاورزی به ‌میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به‌ صندوق ‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به‌ صورت وجوه اداره شده و از‌ طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ‌ای.

بند هـ

هـ - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به ‌نحوی که درصد ‌محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات ‌کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

بند و

و - افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به‌ نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.

بند ‌ز

ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان ‌جهت سیاست‌ های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر‌قیمت ‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه ‌صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران‌ می ‌رسد.

بند ح

ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها‌ و شهرکها و روستاها به ‌نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا‌ پایان برنامه چهارم.

بند ط

ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد ‌به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

بند ی

ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره ‌برداران‌ به‌ منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی ‌به‌ میزان حداقل سی ‌درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره ‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی‌ کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.