– به ‌منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی ‌اتخاذ نماید:

بند ‌الف

الف - سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی ‌زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد.

بند ب

ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ‌ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

بند ج

ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه‌ سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.