-

بند ‌الف

الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودرو‌سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت‌ رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و‌ سوختهای جایگزین را به گونه ‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه‌ حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به ‌صورت دو گانه ‌سوز‌ گردد.

بند ب

ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت ‌از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و‌ به ‌بهره ‌برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می ‌باشند.

بند ج

ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت ‌بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.