- به‌ منظور هم ‌افزایی در فعالیت‌ های اقتصادی، با تأکید بر مزیت ‌های نسبی و رقابتی‌ به ‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع‌ انرژی ‌بر و زنجیره پایین‌ دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول‌ سال‌ های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج ‌در طرحهای تملک دارائی‌ های سرمایه‌ ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای ‌طرحهای زیربنایی و آماده ‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم‌ آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران می ‌رسد.