-

بند ‌الف

الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده ‌درصد (10%) از‌ ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و ‌حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9 /7 /1366 و همچنین حداقل ‌ده ‌درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولت ‌در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه‌ خدمات فوق ‌الذکر تضمین گردد به ‌اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

بند ب

ب - دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌ منظور ترغیب سایر ‌مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و ‌نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه‌ چهارم تعیین و اعلام کند.