- در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن ‌نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته‌ ای ‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه ‌های متولی امور تولیدی و زیربنائی (حسب مورد) و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و ‌نرخ نهاده‌ ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌ های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، ‌کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده ‌واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می ‌کنند، پس از‌ بهره ‌برداری با تقسیط پنج ‌ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.

تبصره

- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا‌ ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به ‌عمل آورد.