- به دولت اجازه داده می ‌شود به‌ منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه ‌گذاری و اشتغال در‌ سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق ‌وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌ گذاری در طرحهای اشتغالزا‌ و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.