– به ‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌ برداری مناسب از موقعیت سرزمینی‌ کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب ‌برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در‌ برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب‌ منابع قابل تخصیص به بخش از سقف ‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز‌ ننماید:

بند ‌الف

الف -

جزء 1

1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای ‌اصلی کشور.

جزء 2

2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز‌ استانها.

جزء 3

3 - تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب، شرق - غرب و ‌بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.

جزء 4

4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز ‌شهرستانها.

جزء 5

5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.

جزء 6

6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده ‌روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.

جزء 7

7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه ‌اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.

جزء 8

8 - پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)

جزء 9

9 - فراهم ‌سازی زمینه‌ های لازم جهت ایجاد مجتمع‌ های خدمات رفاهی در‌ جاده‌ های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی ‌به ‌صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

بند ب

ب -

جزء 1

1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.

جزء 2

2 - اتمام شبکه راه‌ آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.

جزء 3

3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌ آهن کشور.

جزء 4

4 - تجهیز کامل شبکه راه‌ آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.

جزء 5

5 - نوسازی ناوگان راه ‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در ‌پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه ‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.

جزء 6

6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با‌ مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌ های غیردولتی.

بند ج

ج -
1 - طبقه‌ بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و‌ مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.

جزء 1

2 - تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل ‌فضای کشور در حد استاندارد بین‌ المللی.

جزء 2

3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به‌ نحوی که در‌ پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.

جزء 3

4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به‌ عهده نیروی انتظامی‌ می‌باشد.
وظایف مربوط برابر آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌ راه و شهرسازی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

جزء 4

5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ‌شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌ بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار ‌در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت‌ هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در ‌مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به ‌بخش غیردولتی واگذار نماید.

بند ‌د

‌د -

جزء 1

1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره ‌برداری آنها به ‌نحوی‌ که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ‌ده میلیون تن برسد.

جزء 2

2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

بند ‌هـ

هـ -

جزء 2

2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش‌ ترانزیت کالا و مسافر.

جزء 3

3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه‌ های مرزی زمینی.

جزء 4

4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای ‌جهانی.

جزء 1

1 - تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.