- مواد (127)، (128) (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه‌ های آن‌ برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌ گردد.