- دولت موظف است به ‌منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،‌ استحکام ‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در ‌شهرها و روستاها، اقدام ‌های ذیل را در بخش‌ های عمران شهری و روستایی و مسکن ‌به‌ عمل آورد:

بند ‌الف

الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و‌شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

جزء 1

1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه ‌چهارم.

جزء 2

2 - مناسب ‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی - حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌ چهارم.

جزء 3

3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی ‌تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

جزء 4

4 - ارتقاء شاخص‌ های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری ‌به ‌ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)

جزء 5

5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده‌ شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ ای در شهرهای کشور با‌ رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.

بند ب

ب - ایمن سازی و مقاوم ‌سازی ساختمانها و شهرها به ‌منظور کاهش خسارات ‌انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

جزء 1

1 - کلیه سازندگان و سرمایه‌ گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و ‌شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین ‌نامه (ایران) در رابطه با‌ طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می ‌باشند. وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف ‌طراحی و ساخت ساختمانها می ‌باشد.

جزء 2

2 – استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌ سازی ساختمانی تا پایان ‌برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

جزء 3

3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌ های مسکونی آپارتمانی ‌منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می ‌باشد.

جزء 4

4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند ‌خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول ‌فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش ‌دهند.

جزء 5

5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، ‌نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای ‌همگانی‌ شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

جزء 6

6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت ‌های قدیمی شهرها و روستاها و‌مقاوم ‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در ‌بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال ‌عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

جزء 7

7 - وزارتخانه‌ های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه‌ مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و ‌سوخت ‌رسانی را به‌ گونه ‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل ‌نگردد.

جزء 8

8 - در صورت عدم رعایت آیین‌ نامه ‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه ‌های‌ طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از‌پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و ‌مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می ‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین‌ لغو خواهد شد.

بند ج

ج - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن ‌و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح‌ جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران ‌برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و ‌توانمندسازی اقشار کم ‌درآمد خواهد بود:

جزء 1

1 - تقویت تعاونی ‌های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش ‌مسکن.

جزء 2

2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در‌ چارچوب طرحهای توسعه و عمران.

جزء 3

3 - تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به ‌تصویب مجلس شورای ‌اسلامی می ‌رسد.

جزء 4

4 - افزایش سهم انبوه ‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.

جزء 5

5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

بند ‌د

د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران، اقدام‌ های ذیل را به انجام برساند:

جزء 1

1 - حمایت از ایجاد و بهره ‌گیری از مشارکت تشکل‌ ها، انجمن ‌ها و گروههای خیر ‌مسکن ‌ساز برای اقشار آسیب ‌پذیر.

جزء 2

2 - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

جزء 3

3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش ‌های خصوصی، ‌تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و ‌استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای‌ گروههای کم ‌درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

جزء 4

4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در ‌برنامه سوم.

جزء 5

5 - پلکانی‌ کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.

جزء 6

6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ‌حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌ کنندگان خدمات‌ فنی.

بند ‌هـ

هـ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود به‌ منظور اجرای قانون ‌استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب‌ مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری ‌نماید.

بند ‌و

و - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود به‌ منظور تأمین بخشی از ‌اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری ‌مصوب 23 /3 /1377، زمین‌ های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت ‌مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به‌ فروش رساند.