- اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌ های سرمایه ‌ای جدید صرفاً بر اساس گزارش‌ های ‌توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که ‌طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می ‌گردد، به تفکیک سالهای ‌برنامه چهارم و سالهای بعد به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد.
سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالهای ‌باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب ‌برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائی ‌های سرمایه ‌ای انتفاعی و ‌غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت ‌فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می ‌پذیرد. این ‌موافقتنامه‌ ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
موافقتنامه‌ هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه‌ سنواتی مبادله می ‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد‌ پروژه‌ های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ‌ها‌ می ‌گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می ‌گردند.
مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائی‌ های سرمایه ‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع‌ تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به ‌تأیید فرماندهی‌ کل نیروهای مسلح خواهد رسید.
آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی ‌و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائی‌ های سرمایه ‌ای استانی با پیشنهاد ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به ‌تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.