- دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌ در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

بند ‌الف

الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام ‌اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای ‌دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع ‌مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

بند ب

ب - وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسه‌ ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در ‌حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، ‌آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ ‌های مصوب جاری در همان منطقه ‌جغرافیایی از کشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

بند ج

ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌ میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن‌ مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره

- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ ای خارجی به‌ کار رفته در تولید مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می ‌شود.

بند ‌د

د - حقوق، عوارض و هزینه ‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی ‌ها و شناورها‌ بابت خدمات بندری دریافت می‌ شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌ خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌ اخذ می ‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ های بین ‌المللی اقدام نمایند.

بند هـ

هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با ‌پیشنهاد هیأت‌ وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون ‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

بند ‌و

و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه‌ حقوق ورودی، عوارض (به ‌استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره ‌مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372) و مالیات‌ معاف می ‌باشند.

بند ‌ز

ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر ‌بین ‌المللی وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به‌ صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام ‌نمایند.